Order Forexprocenter Products

2 năm trước
Happy Trader
Order Forexprocenter Products

Order Forexprocenter Products 

Rê chuột lên banner 5s để xem thông tin ( không click ) / put mouse over picture 5s to see info ( don’t click )

  *Chọn sản phẩm / Products Codes:

  *Đặt thời gian / Put Time ( Quantity):

   


  Explain / Chú thích :

  1 – Để biết thông tin về banner bạn hãy đặt chuột lên hình ảnh. Sau 5s, thông tin sẽ hiện lên theo cú pháp ‘ F16_side1 |400 |available  ‘ . Phần 1 là mã code banner  bao gồm đánh số thứ tự và mô tả vị trí ; phần 2 là giá bán lẻ cho 30 ngày ; phần 3 nếu  available  thì bạn có thể đặt hàng.

  [EN] To see more banner info ; please put mouse over picture 5s ( not click ) ; info will show you in the following form : ‘ F16_side1 |400 |available  ‘ ; 1st part is banner code ; 2nd part is retail price 30 days ; you can order if 3rd part is ‘available’ .

  2 – Nếu sản phẩm hoặc thời gian bạn muốn không có trong phần lựa chọn hãy điền bên dưới ở phần mã sản phẩm ( thời gian ) . VD : F18_side3 (12 months) ; F5_main2 (6m)

  [EN] If there are not products or time period , you can type in the box below. Example : F18_side3 (12 months) ; F5_main2 (6m)

  3 – Khi bạn đặt hàng 1 sản phẩm trong bộ, bạn sẽ được sử dụng toàn bộ các sản phẩm kế tiếp cho đến khi bên khác cắt chuỗi . Trước khi cắt chuỗi bạn sẽ được quyền ưu tiên đặt hàng . VD: Bộ main có 10 sản phẩm Main1-10 . Bên A mua Main1 , Bên B Mua Main5 . Thì A được sử dụng Main1-4 , B Được sử dụng Main5-10. Nếu C Hỏi Mua Main6 , B sẽ được thông báo và ưu tiên đặt hàng . Nếu D hỏi mua Main2 , A sẽ được thông báo và ưu tiên đặt hàng .

  [EN ] When you order a product in a series, you will be able to use all subsequent products until another party cuts the chain. Before cutting the chain you will have priority to order. For example: Party A buys Main1, Party B buys Main5. Then A is used Main1-4, B is used Main5-10. If C asks to buy Main6, B will be notified and given priority in ordering . If D asks to buy Main2, A will be notified and given priority in ordering.

  4 – Sau khi nhận được đơn hàng chúng tôi sẽ liên hệ trao đổi chi tiết hơn.

  [EN] After receiving your order, we will contact you to discuss more details.

  5 – Bảng giá .

  [EN] Prices Board

  GIỚI THIỆU

  Forexprocenter.com là một hệ thống mở, tổng hợp thông tin kinh tế, đầu tư, tài chính, kinh doanh. Truy cập, sử dụng website này bạn phải chấp nhận Quy định, tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin. 
  HCM : 268 Lý Thường Kiệt, Q10
  HN : 17 Tạ Quang Bửu
  Chính sách bảo mật