Tư mã ý Phiên bản gà

  1 thanh niên nông cạn trèo trên cây. Thấy thanh niên Tư Mã Ý đi qua nó đái vào đầu anh ấy và còn chêu trọc khoái chí.  Tư Mã thủa …

1 2 3 67