Thế nào là tài khoản MAM?

MAM là viết tắt của Multi-Account Manager (Quản lý nhiều tài khoản) MAM là một phần mềm giao dịch riêng biệt và trader hoặc người quản lý tài khoản có thể trade nhiều tài khoản mà …

Thế nào là tài khoản PAMM?

PAMM là ghi tắt của Percentage Allocation Management Module, hiểu nôm na là một loại tài khoản giao dịch nhưng lợi nhuận và thua lỗ sẽ được chia theo tỷ lệ hùn …